هزینه ثبت نام ثبت نام دانشجویی غیر حضوری و ثبت یک مقاله(با مقاله-بدون حضور در همایش)

450,000 تومان

خدمات غیرحضوری همایش