تاریخ مهم

مهلت ارسال مقالات: ۲۰ بهمن ۱۴۰۲

داوری مقالات: ۴۸ساعت پس ازارسال مقاله

زمان برگزاری: ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

صدورگواهینامه زودهنگام از طریق ایمیل پس از پذیرش مقاله فراهم می باشد.