تاریخ مهم

مهلت ارسال مقالات : تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۳

داوری مقالات: ۴۸ساعت پس ازارسال مقاله

زمان برگزاری: ۱۹ شهریور ۱۴۰۳

صدورگواهینامه زودهنگام از طریق ایمیل پس از پذیرش مقاله فراهم می باشد.

امکان داوری زودهنگام قبل از برگزاری همایش