تاریخ مهم

مهلت ارسال مقالات فراخوان دوم: تا۲۰اسفند۱۴۰۲

داوری مقالات: ۴۸ساعت پس ازارسال مقاله

زمان برگزاری: ۲۶اسفند۱۴۰۲

صدورگواهینامه زودهنگام از طریق ایمیل پس از پذیرش مقاله فراهم می باشد.

کدرهگیری مرسولات  پستی مرحله اول همایش کلیک کنید