جهت ارسال مقاله ابتدا می بایست بر روی لینک ذیل کلیک کرده ونام کاریری ورمز خود را انتخاب نمایید. سپس وارد سایت شده و مقاله خود را ارسال کنید.